24 lipca 2024, środa

Wyższe standardy opieki w prywatnych placówkach od 2020 r.

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

Od 2020 r. w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku będą obowiązywały nowe standardy. Mają one wyeliminować dotychczasowe nieprawidłowości oraz ułatwić prowadzenie działalności najmniejszym podmiotom.

Maksymalnie 100 osób

W jednym budynku placówki nie będzie mogło przebywać więcej niż 100 osób, którym jest zapewniana opieka całodobowa. Zmiana ta ma poprawić sytuację mieszkańców, by czuli się mniej anonimowo, a bardziej jak w prawdziwym domu.

Personel z odpowiednimi kwalifikacjami

Opieka w domu opieki polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych i bytowych. Usługi opiekuńcze powinny zapewniać udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację (również w czasie choroby), opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych oraz kontakty z otoczeniem. Usługi bytowe zapewniają miejsce pobytu, wyżywienie i utrzymanie czystości.

Dotychczasowe przepisy nie określały kwalifikacji oraz doświadczenia osób wykonujących usługi opiekuńcze. Od 1 stycznia 2020 r. usługi opiekuńcze będą mogły wykonywać osoby, posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu:

- lekarza;

- pielęgniarki;

- ratownika medycznego;

- opiekuna w domu pomocy społecznej;

- opiekuna osoby starszej;

- asystenta osoby niepełnosprawnej;

- opiekunki środowiskowej;

- opiekuna medycznego

albo osoby posiadające udokumentowane co najmniej 2 -letnia doświadczenie zawodowe, polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Osoby wykonujące usługi opiekuńcze powinny być zatrudnione w wymiarze nie miej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w placówce.

Czas na dostosowanie się do nowych wymogów

Chociaż nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r., to nie zawsze będą musiały być stosowane. Placówki będą miały czas na przygotowanie się do zmian, które będą wprowadzane stopniowo.

Ograniczenie liczby osób przebywających w jednym budynku placówki do 100 co do zasady będzie miało zastosowanie do placówek nowych, uzyskujących zezwolenie na prowadzenie działalności po 1 stycznia 2020 r. W przypadku już istniejących domów opieki – jeśli zwiększą liczbę miejsc w budynku.

Wymogi dotyczące posiadania postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce oraz ograniczenie możliwości zapewniania w placówkach opieki jedynie osobom pełnoletnim będą stosowane od 1 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z2019 r., poz. 1507 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1690).

SJ
Więcej artykułów z kategorii

Dodaj komentarz