24 czerwca 2024, poniedziałek

Trzynasta emerytura w 2020r.

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

Trzynasta emerytura to jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, które zostało przyznane w maju 2019 r. Wiele wskazuje na to, że emeryci i renciści mogą liczyć na trzynastą emeryturę także w kolejnych latach. Ile wynosi emerytura plus?

Wysokość trzynastej emerytury

Na mocy Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. wszystkim emerytom i rencistom zostało przyznane dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury. Od 1 marca 2019 r. wynosi ona 1100 zł brutto. Kwota ta zostaje pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (netto - 888,25 zł).

Celem dodatkowej emerytury i renty była przede wszystkim pomoc dla emerytów i rencistów, ale również zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie. Z założenia ustawy świadczenie to miało być wypłacone tylko w 2019 r. Jednak Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że planowana jest wypłata trzynastej emerytury i renty także w kolejnych latach. Założenie to wpisuje się w długofalową politykę wsparcia osób starszych, które są najbardziej narażone na ubóstwo, wykluczenie i samotność. Program „Emerytura +” najwyraźniej wpisze się na stałe w politykę senioralną naszego kraju.

Osoby uprawnione do trzynastej emerytury

Ze wsparcia finansowego korzystają wszyscy emeryci i renciści w systemie powszechnym, rolnicy, służby mundurowe, osoby pobierające emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Najbardziej odczuwają je seniorzy pobierający najniższe świadczenia emerytalno-rentowe.

Kto nie otrzymał trzynastej emerytury?

Ustawa z 2019 r. nie objęła swoim działaniem sędziów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz prokuratorów w stanie spoczynku. Nie mają oni bowiem statusu emeryta lub rencisty. Jest to Świadczenie pobierane przez sędziego i prokuratora ma charakter dożywotni i nie zmienia swojego charakteru po przejściu w stan spoczynku.

Trzynasta emerytura a dochód i przychód

Co istotne z punktu widzenia ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, jednorazowego świadczenia pieniężnego do emerytury i renty nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w:

  1. art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  2. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
  3. art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  4. art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej;
  5. art. 2 pkt 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  6. art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Oznacza to, że jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów nie ma negatywnego wpływu przy wnioskowaniu o wymienione w powyższych ustawach świadczenia, dodatki, zasiłki czy inną pomoc lub wsparcie jak ulga rehabilitacyjna.

Co więcej, kwoty dodatkowej emerytury i renty nie wlicza się do przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o rencie socjalnej. Przepis ten traktuje o zawieszeniu prawa do renty socjalnej w przypadku osiągnięcia określonego przychodu, np. z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy.

Kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów jest wolna od egzekucji i potrąceń.

Zbieg prawa do świadczeń

Jeśli jednej osobie przysługuje prawo do dwóch lub większej liczby świadczeń, otrzyma tylko jedno świadczenie pieniężne.

Jeśli renta rodzinna przysługuje kilku osobom, wówczas otrzymają jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. Należy podzielić je w sposób proporcjonalny między uprawnionych. Natomiast w przypadku sytuacji, gdy jedna z tych osób uprawniona jest także do renty socjalnej, wówczas podziału dokonuje się z wyłączeniem tej osoby, która otrzyma jednorazowe świadczenie z tytułu posiadania prawa do renty socjalnej.

Gdy świadczenie emerytalno-rentowe przysługuje od dwóch różnych organów, dodatkowe świadczenie pieniężne przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wypłata świadczenia

Wypłata następuje wraz z dotychczas wypłacaną emeryturą albo rentą i nie trzeba składać wniosku o jej przyznanie. Należy się wszystkim pobierającym emeryturę lub rentę z urzędu. Termin wypłaty dodatkowej emerytury i renty w 2019 r. przypadł na majową wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych. Nie wiadomo jeszcze jak miałoby to wyglądać w latach kolejnych. Dodatek do świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego był wypłacany w czerwcu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało, ze planuje wypłatę trzynastej emerytury także w 2020 r. Ponadto, Prezes PiS Jarosław Kaczyński w ramach tzw. #HatTrickKaczyńskiego deklaruje wypłatę aż dwóch dodatkowych emerytur w 2021 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 743)

SJ
Więcej artykułów z kategorii

Dodaj komentarz