21 maja 2024, wtorek

Pieniądze na aktywizację seniorów z budżetu Mazowsza

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wybrało w konkursie ponad 40 organizacji, które wesprą działania tworzone dla seniorów. Dofinansowane zostaną różnego typu działania,  m.in. inicjowanie rad seniorów czy powstanie interaktywnej mapy dobrych praktyk. Wśród wybranych organizacji znalazło się pięć podmiotów z południowego Mazowsza. 

fot. pixabay.com (pasja1000)

W sumie dofinansowanie otrzymało 41 organizacji, do których trafi w sumie prawie 2 miliony 300 tysięcy złotych. 

Organizacje mogły ubiegać się o dotację na działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną, na partycypację osób starszych w życiu społecznym (czyli np. działanie nowych rad seniorów oraz rozwijanie kompetencji już istniejących), na stymulowanie aktywności społecznej i edukacyjnej seniorów w ramach ścieżki edukacyjnej w trzeci wiek oraz na stworzenie interaktywnej mapy dobrych praktyk i miejsc przyjaznych seniorom.

Największa część, bo aż 1,6 mln zł przeznaczona została na różnego typu działania dotyczące zwiększania samodzielności osób starszych i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną. Dotacja trafi do 38 organizacji oferujących różnego typu zajęcia, aktywności oraz wsparcie dla seniorów. Cztery z nich to organizacje z ziemi radomskiej:

  • Stowarzyszenie „Razem Dla Radomki" z Zakrzewa otrzymało ponad 45 tys. zł na projekt „Zderzenia pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturalnej i integracji międzypokoleniowej",
  • Fundacja Na Rzecz Nauki i Innowacyjności z Gniewoszowa – 45 tys. zł na projekt „Piękny umysł", 
  • Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa – 36,8 tys. zł na projekt „Drzewo Wolontariatu Seniorów powiatu grójeckiego"
  • Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko – ponad 24 tys. zł na projekt „Przeciwdziałanie społecznej marginalizacji osób starszych zamieszkujących obszary wiejskie Mazowsza".

300 tys. zł otrzyma Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" na realizację projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów".

 Chodzi o organizację zajęć edukacyjnych, które będą prowadzone przez naukowców (osoby ze stopniami naukowymi doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora i współpracujące np. z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Warszawskim itp.) - wyjaśnia Hanna Maliszewska - rzeczniczka prasowa Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i dodaje: - Środowiska senioralne zgłosiły zapotrzebowanie na zajęcia edukacyjne o następującej tematyce :archeologia, astronomia, etnologia, geografia, historia, historia polskiego kina, historia sztuki, kulturoznawstwo, literatura, literaturoznawstwo, medycyna, muzyka, muzykologia, ochrona środowiska, podróże, politologia, prawo, psychologia, religioznawstwo, socjologia, zdrowie. Tych obszarów mają dotyczyć zajęcia. W ramach projektu Stowarzyszenie będzie współpracować z organizacjami działającymi na rzecz seniorów, np. uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniora, Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Na aktywizację obywatelską seniorów, włączanie ich w życie społeczne 300 tys. zł otrzymała Fundacja „ZACZYN" z Warszawy, która będzie realizowała projekt Senior Obywatel Radny – Mazowiecki Inkubator Rad Seniorów 2020 skierowany do mazowieckich seniorów biorących udział w pracach lokalnych rad, a także osób, które tworzą nieformalne grupy inicjatywne zaangażowane w powstawanie nowych rad na szczeblu gminnym. Chodzi o zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym m.in. przez inspirowanie lokalnych środowisk senioralnych do zakładania rad seniorów, ale też diagnozowanie udziału seniorów w życiu społecznym, podejmowanie działań motywujących i aktywizujących lokalne środowiska seniorów do uczestnictwa w życiu publicznym oraz proponowanie gotowych do upowszechnienia modelów partycypacji.

Innowacyjnym przedsięwzięciem jest Senioralne Mazowsze – mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów, która zostanie stworzona przez Fundację Studio Psychologii Zdrowia z Pruszkowa. Dzięki temu na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej dostępna będzie interaktywna mapa, na której osoby starsze będą mogły znaleźć m.in. informację o tym, gdzie szukać zajęć dla siebie, w jakich aktywnościach mogą wziąć udział, ale też które z miejsc są przyjazne dla seniorów. Mapa będzie miała również swój odpowiednik w wersji papierowej – w formie miniprzewodnika, który trafi do urzędów gmin oraz powiatów na terenie całego Mazowsza. Ten projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 98 tys. zł.

SJ
Więcej artykułów z kategorii

Dodaj komentarz