21 maja 2024, wtorek

Kiedy emeryt lub rencista może mieć zawieszone świadczenia?

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

Emeryt i rencista rozliczając swój przychód może zwrócić lub utracić część swojego świadczenia emerytalnego lub rentowego. Kiedy może mieć to miejsce?

Jakie świadczenia można zmniejszyć lub zawiesić?

W przypadku, gdy emeryt lub rencista osiąga przychód, zawieszeniu lub zmniejszeniu może podlegać:

  • emerytura przysługująca osobie, która nie ukończyła wieku 60 lat - kobieta i 65 lat - mężczyzna,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba,
  • część renty rodzinnej, do której uprawniona jest osoba osiągająca przychód,
  • renta inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renta rodzinna po tym inwalidzie,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub chorobą zawodową.

Osoba, która ma ukończony wiek emerytalny nie może mieć zawieszonej lub zmniejszonej emerytury.

Rozliczenie roczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozlicza emerytów i rencistów na dwa sposoby. Pierwszy z nich to rozliczenie roczne.

Polega ono na porównaniu przychodu, jaki został uzyskany przez świadczeniobiorcę w całym roku z rocznymi kwotami granicznymi ustalonymi dla danego roku, które to stanowią sumę miesięcznych progów zarobkowych. Progi zarobkowe wynoszą 70 proc. i 130 proc. średniej pensji.

130 proc.

Przekroczenie 130 proc. progu rocznego przychodu emeryta lub rencisty skutkuje zawieszeniem emerytury lub renty za cały rozliczany rok kalendarzowy.

70 proc.

Gdy ubiegłoroczny przychód świadczeniobiorcy jest wyższy niż niższy próg, tj. 70 proc i jednocześnie niższy od wyższego progu, emerytura lub renta ulega zmniejszeniu.

Zmniejszenie nie może być jednak większe niż ustalone maksimum, przewidziane dla danego świadczenia.

Zobacz portal: Prawnik.pl

Jeżeli zarobiona kwota nie przekracza nawet niższego progu to emerytura lub renta nie zostaje zmniejszona. Jest wypłacana w pełnej wysokości.

Rozliczenie miesięczne

Przy rozliczeniu miesięcznym ZUS porównuje przychód z poszczególnych miesięcy z kwotami granicznymi, które obowiązywały w poszczególnych miesiącach. Wariant miesięczny jest stosowany tylko w przypadku, gdy płatnik w dokumencie potwierdzającym przychód wyszczególnił przychody w poszczególnych miesiącach.

Skrócony okres

Osoby, które w okresie rozliczeniowym osiągnęły wiek emerytalny, zostaną rozliczone za okres skrócony.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Może mieć miejsce sytuacja, kiedy to emeryt będzie musiał zwrócić nienależnie pobrane świadczenia, jeżeli w całym roku emerytura była wypłacana w pełnej wysokości, a po rozliczeniu okaże się, że powinna być zmniejszona lub nawet zawieszona.

Zobacz serwis: Prawa seniora

Wyrównanie świadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zobowiązany wypłacić wyrównanie, jeżeli świadczenie było zawieszone, a w rozliczeniu okaże się, że powinno być wypłacone w pełnej lub zmniejszonej wysokości. 

Podstawa prawna:

Ustawa z 17 grudnia 1998 r, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

SJ
Więcej artykułów z kategorii

Dodaj komentarz